Verslag gemeenteraad 25/10/2018

Onderstaande punten werden behandeld op de gemeenteraad van 25 oktober 2018.

01. Notulen van de vorige vergadering.

02. Samenstelling gemeenteraad - ontslag van een raadslid - kennisneming.

03. Samenstelling gemeenteraad - installatie van een opvolger - aanvullend onderzoek geloofsbrieven.

Agendapunten 02-03:

De heer Bart Schepens diende bij schrijven van 27 september 2018 aan de voorzitter van de gemeenteraad mee ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad aangezien hij door verhuis naar een andere gemeente niet langer voldoet aan de voorwaarden om te zetelen als gemeenteraadslid van Overpelt. Hij wordt opgevolgd door mevrouw Ellen Haex.

04. Atlas van de Buurtwegen - afschaffing buurtweg nr. 16 - definitieve vaststelling.

Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag is gebleken dat het tracé van Buurtweg nr. 16 nog niet formeel werd afgeschaft, niettegenstaande de vaststelling van de rooilijn van de Over ’t Waterstraat en de Populierenstraat. Gelet op de bestaande gemeentewegen Over ’t Waterstraat en Populierenstraat met bijbehorende rooilijnplannen, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van respectievelijk 08 december 1986 en 11 maart 1998, is het aangewezen om Buurtweg nr. 16 af te schaffen.
De gemeenteraad van 6 september 2018 stelde de afschaffing van buurtweg nr. 16 voorlopig vast. Tijdens het openbaar onderzoek dat heeft plaatsgevonden van 11 september 2018 tot 11 oktober 2018 werden geen bezwaren ingediend. De gemeenteraad kan de deputatie, die ter zake bevoegd is, verzoeken om te beslissen over de afschaffing van buurtweg nr. 16 uit de Atlas van de Buurtwegen.

05. Aanvullend verkeersreglement houdende uitbreiding van een snelheidsbeperking van de zone 30 en zone 50 en aanleg zebrapad in de schoolomgeving van Holheide en de aanleg van een zebrapad in de schoolomgeving van het Lindel.

In het project Route2School is de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van Holheide nader bekeken. De Vuurboom is gelegen in de Veenbeslaan, de Clementiaanschool in de Bremstraat. De kinderopvang waarvan beide scholen gebruik van maken, is gesitueerd in de Zonnedauwlaan. Om de verkeersveiligheid te verbeteren in deze schoolomgeving wordt voorgesteld om de zones met een snelheidsbeperking uit te breiden en oversteekplaatsen voor voetgangers te creëren. Ook bij de Corneliusschool in de Kapelstraat werd voorgesteld een oversteekplaats voor voetgangers te creëren.
Er wordt daarom voorgesteld om de zone met een beperkte snelheid van 30 km/uur uit te breiden op:

 • de Zonnedauwlaan, het weggedeelte begrepen tussen de kruispunten met de Holvenstraat en de Bremstraat;
 • de Bremstraat, het weggedeelte begrepen tussen de kruispunten met de Veenbeslaan en de Zonnedauwlaan.

Er wordt eveneens voorgesteld om een zone met een beperkte snelheid van 50 km/uur in te voeren op de Holvenstraat, het weggedeelte begrepen tussen de kruispunten met de Veenbeslaan en de Jeneverbeslaan.
Tot slot wordt voorgesteld om zebrapaden aan te leggen:

 • in de Zonnedauwlaan t.h.v. de parking van de kerk en de Clementiaanschool en t.h.v. de Clementiaanschool en de woning gelegen Bremstraat 23;
 • in de Kapelstraat t.h.v. de Corneliusschool en de woning gelegen Kapelstraat 15A.

06. Aanvullend verkeersreglement voor het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/u in een gedeelte van de Breugelweg.

Na de herinrichting van de Breugelweg dient het snelheidsregime aangepast te worden aan de nieuwe inrichting, conform het vademecum fietsvoorzieningen. Dat betekent dat er een snelheidsbeperking tot 50 km per uur ingevoerd moet worden op het weggedeelte begrepen tussen het kruispunt met de Ringlaan en het kruispunt met de Sint-Annastraat.

07. Aankoop werktuigdrager met maaidek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De huidige zitgrasmaaier van de dienst patrimoniumbeheer dateert van 2006 en is versleten. Hetzelfde geldt voor die van Neerpelt.
De pleinen en grasbermen werden in overleg met de groendiensten van beide gemeenten in kaart gebracht. Er is afgesproken om 2 complementaire machines te kopen. Neerpelt voorziet een middelgrote zitgrasmaaier (1,80 m) met opvang, Overpelt een grote maaier (3 m) zonder opvang (mulching) voor het maaien van de grotere pleinen en grasstroken.
Omdat Pelt een stuk groter wordt, zullen de rijafstanden voor de grasmachines ook een stuk groter worden. Daarom wordt ervoor gekozen om een werktuigdrager te voorzien met een 3 meter maaidek. Deze machines hebben een rijsnelheid van 40 km/h i.p.v. 25 km/h en dat maakt dat er efficiënter gewerkt kan worden. Een werktuigdrager kan bovendien voor bijkomende taken worden ingezet, zoals bij de sneeuw- en ijsbestrijding.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 100.000,00 excl. btw of € 121.000,00 incl. 21% btw.

08. Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid.

Georganiseerde criminele fenomenen, zoals bijvoorbeeld drugshandel, mensenhandel, illegale prostitutie, georganiseerde hennepteelt, malafide autohandel of witwaspraktijken, vereisen een geïntegreerde en integrale aanpak. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen, door alert te reageren, vergunningen te weigeren of in te trekken, panden te sluiten, de moraliteit van vergunningsaanvragers te screenen, voorwaarden op te leggen, … maar ook door het opleggen van een administratieve sanctie.
Het delen van informatie met politie en parket is een absolute voorwaarde voor een goede handhaving van de openbare orde en het voorkomen van het plegen van misdrijven in georganiseerd verband.
Er is evenwel geen eenduidig wetgevend kader omtrent die uitwisseling van informatie. Voor de operationalisering van deze noodzakelijke informatiehuishouding, -uitwisseling, en -doorstroming werd een ‘protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ opgemaakt, af te sluiten tussen de gemeente, de lokale politiezone, het Openbaar Ministerie, het Arbeidsauditoraat en de federale politie.

09. Gemeentepatrimonium - aankoop percelen grond in zone voor gemeenschapsvoorzieningen (Ballaststraat).

Het gemeentebestuur heeft gronden in eigendom, gelegen tussen de Ballastraat en de het toeristisch-recreatief fietspad, grenzend aan Sint-Oda. Deze gronden zijn volgens het gewestplan Neerpelt/Bree gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.
De eigenaars van aangrenzende percelen, eveneens gelegen in zone voor gemeenschapsvoorzieningen, hebben deze percelen aan de gemeente te koop aangeboden. Het gaat om een oppervlakte van 2ha 18a 80ca.
Door de aankoop kan de gemeente een meerwaarde realiseren door de vergroting van de totale beschikbare ruimte. De gronden kunnen aangekocht worden aan een schattingsprijs van 13 euro/m².

10. Gemeentepatrimonium - Burgemeester Van Lindtstraat - aanvaarding gratis grondafstand naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning.


Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 25 september 2009 en gewijzigd in vergadering van 8 maart 2010 een vergunning verleend voor het bouwen van handelspanden/kantoren, appartementen/penthouses en service-wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage met fietsenstalling.
Als last werd in de initiële vergunning opgenomen dat de bouwheer verplicht is de parkeerplaatsen en voetgangerszone langsheen de Burgemeester Van Lindtstraat aan te leggen en de betreffende gronden in eigendom af te staan aan de gemeente voor toevoeging aan het openbaar domein.

11. Gemeentepatrimonium - aankoop deel van perceel bouwgrond (Parkstraat).

In vergadering van 06 september 2018 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de uitvoering van de nieuwbouw en omgevingswerken voor het project Brede School Lindel.
Voor de realisatie van het project is het wenselijk om bijkomend een perceel grond aan te kopen, kadastraal gekend 2e afd., sectie D, nr. 685X en 02a 00ca groot.
Het perceel grenst aan percelen die deel uitmaken van het binnengebied tussen Parkstraat en Kapelstraat, dat volgens het RUP Lindel bestemd is als zone voor gemeenschapsvoorzieningen in een publiek toegankelijk park met plaats voor spel in open lucht. Het is de bedoeling dat alle gemeenschapsfuncties er geconcentreerd voorkomen met de noodzakelijke verharde en groene buitenruimte, zoals o.a. het basis – en kleuteronderwijs, de kinderopvang, een parochiezaal – en feestzaal, gemeenschapslokalen, lokalen voor jeugdverenigingen, buitenspeelterreinen, …
De eigenaar van het betreffende perceel is akkoord gegaan met een verkoop aan de gemeente.

12. Buitenschoolse kinderopvang - gebruiksovereenkomst met Katholiek Basisonderwijs Lindel-Holheide voor opvanglocatie (Bremstraat).

In vergadering van 28 juni 2018 keurde de gemeenteraad de kredieten goed voor een nieuwe kinderopvang voor de scholen van Holheide. Het gemeentebestuur heeft in de omgeving geen geschikte locatie die hiervoor dienstig kan zijn.
Met Katholiek Basisonderwijs Lindel-Holheide vzw werden gesprekken gevoerd voor de ingebruikname van een lokaal in de schoolgebouwen als opvanglocatie voor de buitenschoolse kinderopvang.
De vzw verklaarde zich bereid om een gebruiksovereenkomst af te sluiten voor de refter, een aanpalend klaslokaal (ITlokaal), sanitair gedeelte en de speelplaats.
De lokalen zullen ter beschikking gesteld worden gedurende de schooldagen in de ochtend van 6u30 tot aanvang lestijd en in de namiddag na de lestijd tot 19u. In de vakantieperioden kan de opvang gebruik maken van de schoolinfrastructuur indien wegens de drukte in de hoofdlocatie, voor bepaalde uren moet worden uitgeweken naar externe locaties.
De gebruiksvergoeding bedraagt 487 EUR per maand.
De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

13. Woning gelegen Pijpenstraat 7 - afstand recht van voorkoop.

Het gemeentebestuur heeft op 20 september 2018 een aanbod gekregen tot uitoefening van het recht van voorkoop met betrekking tot de woning Pijpenstraat 7 te 3900 Overpelt
Het perceel waarop het recht van voorkoop van toepassing is, heeft een oppervlakte van17a98ca.
Het gemeentebestuur heeft geen nuttige bestemming voor het vermelde perceel met opstaande woning.
Er is dan ook geen reden tot uitoefening van het recht van voorkoop.

14. AGB GO - reglement op de toekenning van prijssubsidies - wijziging.

De BTW-administratie heeft zich in een Administratieve Beslissing nr. ET 129.288 van 19 januari 2016 uitgesproken over de toepassing van de BTW-reglementering op subsidies die door gemeenten verstrekt worden aan autonome gemeentebedrijven. Het reglement op de toekenning van prijssubsidies werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 september 2016. Een wijziging van dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 augustus 2017. Naar aanleiding van de neergelegde jaarrekening per 31 december 2017 werd per 17 september 2018 een tussentijdse controle uitgevoerd van de cijfers van 2018. Het lijkt aangewezen om het reglement op de toekenning van prijssubsidies aan te passen om het AGB in staat te stellen een positief operationeel resultaat te boeken.

Het AGB heeft zijn operationele inkomsten en uitgaven vastgesteld over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en een raming gemaakt over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Op basis van deze raming heeft het AGB vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de tarieven voor het recht op toegang tot de sportinfrastructuur en de culturele infrastructuur alsook het verlenen van het recht om er gebruik van de maken voldoende zijn om economisch rendabel te zijn en aldus tot een positief resultaat te kunnen komen. Op basis van deze ramingen werd immers vastgesteld dat de inkomsten minstens 1.950.897,67 euro moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve, culturele en sociale functie van de betreffende infrastructuur, wenst de gemeente evenwel dat er geen extra aanrekening van de bedragen gebeurt ten aanzien van de gebruikers en bezoekers, opdat alle accommodaties toegankelijk zouden zijn voor een breed publiek. De gemeente is daarom bereid om zich ertoe te verbinden om vanaf 1 oktober 2018 de prijsverlaging te subsidiëren middels toekenning van de gewijzigde prijssubsidies.

De waarde van de prijssubsidies toegekend door de gemeente bedraagt de prijs inclusief btw die de afnemer van de dienst of goed betaalt, vermenigvuldigd met een factor.
De vergoedingen die door de gebruiker zelf effectief dienen betaald te worden (eigen bijdragen) blijven dezelfde als voorheen.

15. Gemeentepersoneel - collectief pensioenplan voor contractuele personeelsleden - aanpassing reglement.

De provincieraad besluit op 17 december 2008 tot de oprichting van een collectief pensioenplan voor de contractuele personeelsleden door het provinciebestuur van Limburg. Op 16 september 2009 keurde de provincieraad het reglement goed voor reglement voor het gezamenlijk organiseren van een collectief pensioenplan met de Limburgse gemeenten en OCMW’s.
De gemeenteraad besliste op 27 mei 2010 tot oprichting met ingang van 1 januari 2009 van een tweede pensioenpijler voor de contractueel tewerkgestelde personeelsleden binnen de gemeente door het instellen van een collectief pensioenplan. De gemeenteraad stelde in dezelfde zitting het reglement vast voor het collectief pensioenplan voor de tweede pijler voor contractuelen waarin de principes, modaliteiten en verplichtingen van dit plan vastgelegd werden, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen en mogelijke toekomstige modaliteiten. Het reglement werd aangepast op 28 februari 2013 en 29 september 2016. Uit overleg met de werkgroep die de provincie, gemeenten en OCMW’s vertegenwoordigt, is gebleken dat het huidige pensioenreglement op een aantal punten aangepast moet worden aan de inmiddels gewijzigde regelgeving.

16. Limburg.net - gewone en buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.


De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net. Bij brief van 16 juli 2018 nodigt Limburg.net de vertegenwoordiger van de gemeente uit voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Limburg.net, die zal plaatsvinden op 28 november 2018.
Door de raad van bestuur van Limburg.net werd de volgende agenda vastgesteld:

Agenda voor de gewone algemene vergadering:

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering
 3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
 4. Ontslag en benoeming van bestuurders
 5. Begroting 2019, te ontwikkelen activiteiten en strategie
 6. Uittreding provincie
 7. Varia

Agenda voor de buitengewone algemene vergadering

 1. Welkom door de voorzitter;
 2. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten);
 3. Statutenwijziging.

De statutenwijziging heeft betrekking op:

 • Het afslanken van de raad van bestuur tot 15 leden. Dit heeft afgeleide gevolgen voor :
  • De voordracht van de bestuursleden en de benoeming door de algemene vergadering;
  • De criteria waaraan de bestuursleden moeten voldoen.
 • De bevoegdheid van de raad van bestuur inzake dagelijks bestuur wat afgeleide gevolgen heeft voor de frequentie van de vergaderingen van de Raad van bestuur en voor het bestaande directiecomité dat verdwijnt;
 • De inrichting van een algemeen comité opgericht als schakel tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering en dat agendapunten voor de raad van bestuur kan aanbrengen;
 • De algemene vergadering zal een ‘code van goed bestuur’ opstellen;
 • De (decretaal verplichte) uittreding van de provincie Limburg;
 • Tekstuele aanpassingen om te verwijzen naar het nieuwe DLB.

De gemeenteraad van Overpelt kan instemmen met de voorstellen van Limburg.net voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Limburg.net.

17. Inter-media - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.

De gemeente neemt voor de activiteit (kabel)netwerken deel aan de opdrachthoudende vereniging Inter-media. De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-media die op 19 december 2018 zal plaatshebben.

18. Inter-energa - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.

De gemeente Overpelt neemt voor de activiteiten distributiebeheer elektriciteit en/of gas deel aan opdrachthoudende vereniging Inter-energa. De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-energa die op 17 december 2018 zal plaatshebben.

19. Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.

De gemeente neemt voor de activiteit riolering deel aan de opdrachthoudende vereniging Inter-aqua. De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 september 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Inter-aqua die op 18 december 2018 zal plaatshebben.

Agendapunten 17-18-19:
Onderwerp van deze buitengewone algemene vergaderingen is de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa op 1 april 2019.
De opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media staan heden samen in voor een aantal nutsvoorzieningen in de Limburgse regio. Terwijl Inter-energa distributienetbeheerder elektriciteit en gas is en eveneens actief is als warmtenetbeheerder, staan Inter-aqua en Inter-media in voor respectievelijk de activiteiten riolering en (kabel)netwerken in de meeste van de gemeenten. Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Limburg’ te fusioneren. Inter-energa treedt daarbij op als overnemende entiteit en Inter-aqua en inter-media als over te nemen entiteiten.
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot vereenvoudiging van de organisatie van het netbeheer. In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de vermindering van het aantal bestuursmandaten en een afslanking van de bestuursorganen.
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten binnen één opdrachthoudende vereniging nauw aan bij de organisatie en structuur van deze werkmaatschappij. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke (prijs)voorwaarden. Fluvius Limburg zal fungeren als één ‘multi utility’ entiteit, waarin de beleidsvoering inzake het distributienetbeheer van elektriciteit en gas en eveneens deze inzake de activiteiten (kabel)netwerken, riolering en warmte maximaal wordt geoptimaliseerd. Door de voorgestelde fusie wordt Fluvius Limburg de grootste entiteit binnen de Fluvius-groep.
De fusieoperatie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden:

 1. de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende ontwerpstatuten van Fluvius Limburg;
 2. het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging van de erkenning van ‘Fluvius Limburg’ als distributienetbeheerder elektriciteit én aardgas;
 3. de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius Limburg’.

De voorgestelde fusieoperatie gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen.

20. Noord-Limburgs Kunstonderwijs - beleidsplan en begrotingen 2019.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging “Noord-Limburgs Kunstonderwijs” stelde een voorstel van beleidsplan NIKO 2019 en de ontwerpbegroting NIKO vzw 2019 op.
Het beleidsplan en budget 2019 worden aan de gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt voor goedkeuring voorgelegd. Aan beide gemeenteraden wordt gevraagd zich te engageren om de berekende tussenkomst op te nemen in het budget 2019 als toelage aan KANL: 73.734 euro + 64.289 euro=138.023 euro op te nemen in het budget 2019 van de gemeente Pelt.

21. Gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren - mededeling verslagen.

Het Gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorzien dat de verslagen en einddocumenten van de gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren worden medegedeeld aan de gemeenteraad.