Publieke inspraak plan-MER voor programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken in het gemeentehuis, bij de dienst Omgeving (na afspraak) en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Contactinformatie