Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Shark Solutions

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat SHARK SOLUTIONS BVBA (inrichtingsnummer: 20180517-0078) met als adres Fabrieksstraat 145 te 3900 Overpelt, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor de exploitatie van een nieuwe inrichting.

Dossiernr

OMV_2018059621

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Siberiëstraat 5, 3900 OVERPELT

Percelen

72502_E_0102_A_156_00

Voorwerp

Nieuwe inrichting voor opslag en behandeling van PVB-folie

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 13/7/2018 tot en met 11/08/2018 (11 uur)

digitaal ter inzage op het omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek ) en bij de dienst omgeving van de gemeente. Het volledige dossier ligt enkel ter inzage op het gemeentehuis.

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contactinformatie