Bekendmaking omgevingsvergunning Van Gerven Yannick

de heer Jannick Van Gerven wonende te Hospitaalstraat 9 te 3900 Overpelt en mevrouw Sharon Thijs wonende te Hospitaalstraat 9 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bremstraat 18 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 105 B45.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning en bijgebouw.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket ( www.omgevingsloket.be ) , of
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie, Dienst Omgeving, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (Tel. 011 23 83 44, http://www.limburg.be/ )

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van Overpelt, Oude Markt 2, 3900 Overpelt

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: OMV_2018072331;
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE18 0910 1811 3565 van de provincie Limburg met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018072331” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

 

Contactinformatie