Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Elia Asset nv

François DE HOE namens ELIA ASSET NV gevestigd te Keizerslaan 20 te 1000 Brussel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over de vervanging van een HV en LV hoogspanningsstation.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leukenstraat 55 / Haltstraat z/n en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 100 R en (afd. 2) sectie E 102 N114.

De gewestelijke Omgevingsambtenaar heeft op 4 oktober 2018 een omgevingsvergunning verleend.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
 • de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00), van 18:00 tot 20:00 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren