Bekendmaking meldingsakte Paesen-Geutjens LV

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat het College van Burgemeester en Schepenen akte heeft genomen van het project: grondwaterwinning met een debiet van maximaal 5000m³ per jaar, aangevraagd door Paesen-Geutjens LV (inrichtingsnummer 20180313-0050), Zandstraat 78 te 3910 Neerpelt, in vergadering van 23 april 2018.

Dossiernr

2018029759

Bevoegde Overheid

College van Burgemeester en Schepenen

Ligging

Panhofstraat zn te 3900 OVERPELT

Percelen

72029_C_0495_L_000_00

Voorwerp

grondwaterwinning

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 09/05/2018  tot 07/06/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Koning Albert II-laan 35 bus 81
 • 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • de Deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder;
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Contactinformatie