Bekendmaking meldingsakte Camps Henri

Henri Camps wonende te Ringlaan 110 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 15 oktober 2018 een meldingsakte is opgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Ringlaan 110 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 267 C.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

Tegen de aktename van het college kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 30 dagen die ingaat hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening is vereist, hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen.

Het verzoekschrift wordt ondertekend, gedagtekend en bevat:

 1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de verzoeker;
 2. de naam en het adres van de verweerder;
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten;
 5. een omschrijving van:
  1. de geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur,
  2. de wijze waarop deze regelgeving, voorschriften of beginselen naar het oordeel van de verzoeker geschonden wordt of worden. Het verzoekschrift omschrijft in voorkomend geval de redenen op grond waarvan, bij wijze van voorlopige voorziening, om de schorsing van de aktename wordt verzocht.

Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het verzoekschrift moet voldoen zijn na te lezen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie over de procedure en de wijze van indienen van het verzoekschrift kunt u contact opnemen met:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Ellips-gebouw

Koning Albert II – laan 35 bus 81

1030 Brussel

02/553.17.75

info.Vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be

www.rwo.be  (klik op 'beleidsdomeinen' en vervolgens op 'Raad voor Vergunningsbetwistingen')

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren