Bekendmaking beslissing voorwaardelijke vergunning Mascon bvba

Gegevens over de bevoegde overheid

Het College van Burgemeester en Schepenen

Gegevens over de aanvrager/exploitant

Naam en adres:

Mascon bvba

maatschappelijke zetel indien rechtspersoon:

Oude Pastorijstraat 19

3910 Neerpelt

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden

straat en nummer en busnummer: Spoorwegstraat 27 en 29

postcode en gemeente: 3900 Overpelt

Kadastrale gegevens   B_1101_A

Soort inrichting

Toepasselijke stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van twee half-open ééngezinswoningen

Gegevens over de beslissing

Beslissing: voorwaardelijke vergunning

Datum beslissing: 13 augustus 2018

Voor de stedenbouwkundige handeling:

  • het bouwen van twee half-open ééngezinswoningen

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden

Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde dienst van de gemeente

Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst

van 17 augustus 2018 tot en met 30 september 2018

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij

  • de deputatie van de provincieraad

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Contactinformatie