Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag Vrolix-Bollen

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Vrolix-Bollen bvba (inrichtingsnummer: 20180503-0100) met als adres Ballaststraat 63 te 3900 Overpelt , heeft verleend in vergadering van 16 juli 2018

Dossiernr

OMV_2018053570

Bevoegde Overheid

College van Burgemeester en Schepenen

Ligging

Ballaststraat 63 te 3900 OVERPELT

Percelen

72029_C_0345_X_000, 72029_C_0345_A_002 en 72029_C_0345_Z_000

Voorwerp

kleine verandering aan een bestaande vergunning (pluimveehouderij) houdende een aanvraag voor een bijkomende grondwaterwinning noodzakelijk om de drinkwatervoorziening te waarborgen.

Het vergunde debiet blijft behouden

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 26/07/2018 tot 25/08/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

    Ingediend bij de Deputatie van de Provincie Limburg.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.

Contactinformatie