Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag Vanden Boer Pierre

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Vanden Boer Pierre , heeft vergund in vergadering van 22 november 2017.

Dossiernr

2017003433

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Rietstraat 48 te 3900 OVERPELT

Percelen

72029_B_0494_G_000_00

Voorwerp

Het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor een vleeskalverenbedrijf met 600 kalveren met bijhorende rubrieken 9.4.2.c.2°, 17.3.2.1.1.1.b°, 28.2.c.1°, 45.4.e.1°

Bijzondere voorwaarde: Binnen een termijn van 6 maanden na het definitief verkrijgen van de omgevingsvergunning worden de kappen op de bestaande ventilatiekokers verwijderd.

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 04/12/2017 tot 02/01/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.