Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag Jan Hendriks

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Jan Hendriks (inrichtingsnummer: 20180515-0064) met als adres Breugelweg 140 te 3900 Overpelt  , deels heeft geweigerd en deels heeft vergund in vergadering van 23 augustus 2018

Dossiernr

OMV_2018058405

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Breugelweg 140  te 3900 OVERPELT

Percelen

72029_B_0757_L_000, 72029_B_0757_M_000, 72029_B_0781__000, 72029_B_0784 A, 72019_B_0785_B_000 en 72019_B_0785_F_000.

Voorwerp

Plaatsen van een mestzak en wijziging door clp verordening

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 7 september 2018 tot en met 7 oktober 2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt

2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen

3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd

Contactinformatie