Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag BNE Trading & Recycling

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door BNE Trading & Recycling , heeft vergund in vergadering van 3 mei 2018

Dossiernr

2017010255

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Albert Quitinlaan 1605 te 3900 OVERPELT

Percelen

72029_E_0102_C_148

Voorwerp

Exploitatie van een inrichting voor het verwerken van afvalstoffen met bijhorende rubrieken 2.2.1.c.1, 2.2.2.g.2, 3.2.2.a, 6.4.1, 12.2.2, 12.3.2, 17.4, 23.3.1.a, 43.1.1.a

Bijzondere voorwaarde:

  1. De totale opslagcapaciteit van schrootafval, AEEA (groot witgoed en overige kleine apparaten), verwerkte materialen en reststromen afkomstig uit de behandeling, respectievelijk opgenomen onder indelingsrubrieken 2.2.2.c).1" en 2.2.2.g.2, bedraagt samen maximaal 260 ton.
  2. ln afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5, $5 van Vlarem ll moet er geen groenscherm worden aangelegd.
  3. ln aanvulling van de algemene voorwaarden van Vlarem ll wordt, binnen een termijn van 6 maanden na het definitief verkrijgen van de omgevingsvergunning, een stofmeting uitgevoerd op de afgassen na behandeling in de afgasbehandelingsinstallatie; de meting wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van afdeling 4.4.4 van Vlarem ll.

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 18/05/2018 tot 16/06/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.

Contactinformatie