Bekendmaking beslissing aanvraag omgevingsvergunning Sevens Petroleumproducten

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Sevens Petroleumproducten , heeft toegekend in vergadering van 9 november 2017

 

Dossiernr

2017001947

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Leo Baekelandlaan 1 te 3900 OVERPELT

Percelen

E_0102_A_144_00

Voorwerp

een vroegtijdige hernieuwing voor de opslagplaats voor brandstoffen en een uitbreiding met een tankstation voor vrachtwagens.

het bijbouwen van een tankstation (luifel), renovatie van de voorgevel van het kantoorgebouw en het plaatsen van een publitotem.

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 22/11/2017 tot 21/12/2017 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente.

 

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.