Bekendmaking beslissing aanvraag omgevingsvergunning Rubber Recycling Overpelt bvba

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Rubber Recycling Overpelt bvba (inrichtingsnummer 20170529-0028) met als adres Emiel Vlieberghlaan 3 te 3900 Overpelt , heeft vergund in vergadering van 7 juni 2018.

Dossiernr

2017002948

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Emiel Vlieberghlaan 3 te 3900 OVERPELT

Percelen

72502_E_0102_X_133 en 72502_E_0102_W_157

Voorwerp

  • Inrichting voor de recyclage van autobanden
  • Bouwen van 2 stroomcabines

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 23/06/2018 tot 22/07/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.

Contactinformatie