Bekendmaking beslissing aanvraag omgevingsvergunning Renovius nv

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Renovius nv , heeft vergund in vergadering van 8 januari 2018

Dossiernr

2017003961

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 OVERPELT

Percelen

E0102/00C154, E0102/00W157, E0102/00Z122

Voorwerp

Hernieuwen vergunning Optimo-project en uitbreiding met inzameling keukenafval met bijhorende rubrieken 2.1.2.b.2, 2.2.1.c.2, 2.2.1.d.2, 2.2.2.f.2, 2.2.4.2.a

Bijzondere voorwaarde:

 1. Het reeds goedgekeurde werkplan (inclusief waterplan) wordt overgemaakt aan de gemeente Overpelt. Telkens er een nieuw werkplan wordt goedgekeurd wordt dit eveneens overgemaakt aan de gemeente Overpelt.

Voor het proefproject Optimo geldt:

 1. de aanvoer is beperkt tot maximaal 6 vrachten per dag (gemiddeld 31,5 ton per dag)
 2. De poort van de hal wordt enkel geopend voor het aanvoeren en afvoeren van het afval.
 3. Volle containers worden de dag zelf nog afgevoerd naar erkende verwerkers, de container met restafval blijft maximaal 48u aanwezig op de site. Indien nodig worden niet volle containers afgevoerd. Ter controle worden de containers voorzien van een kenmerk dat gelogd wordt.
 4. Containers die niet vol zijn worden afgedekt nadat het binnengebrachte afval is gesorteerd.
 5. Containers die het terrein verlaten worden afgedekt.
 6. De hal waar het afval gesorteerd wordt, dient dagelijks proper gemaakt te worden nadat het afval gesorteerd is.
 7. Gescheurde zakken worden zoveel mogelijk vermeden, indien gescheurde zakken geurgevoelig afval bevatten wordt de ínhoud in een nieuwe zak gestoken om geurhinder te beperken.

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 23/02/2018 tot 25/03/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

 De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.

Contactinformatie