Bekendmaking beslissing aanvraag omgevingsvergunning Dyka Plastics nv

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Dyka Plastics nv (inrichtingsnummer: 20170419-0006) met als adres Stuifzandstraat 47 te 3900 Overpelt , heeft verleend in vergadering van 20 juni 2018.

 

 Dossiernr

OMV_2018008681

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Stuifzandstraat 47 te 3900 OVERPELT

Percelen

72502_E_0102_L_144_000

Voorwerp

Verandering van de inrichting voor het vervaardigen van kunststofbuizen, door uitbreiding en wijziging

Bijbouwen van 2 luifels aan het bestaand distributiecentrum

Bijbouwen van een relatief kleine, aparte gecompartimenteerde uitbreiding aan de bestaande hal voor PVC productie ten behoeve van een nieuwe productielijn

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 6/07/2018 tot 4/08/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente (na afspraak).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

  • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd

Contactinformatie