Bekendmaking beslissing aanvraag omgevingsvergunning Dispo Trading NV

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag, aangevraagd door Dispo Trading NV, heeft vergund in vergadering van 21 maart 2018.

Dossiernr

2017006567

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Haltstraat 98 te 3900 OVERPELT

Percelen

72029_E_0102_R_158

Voorwerp

Uitbreiden en wijzigen van de vergunde inrichting voor het aanbrengen van houtnerfdecoratiefolie op pvc-profielen en – platen

Bijzondere voorwaarde:

 1. Binnen een termijn van 12 maanden na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een rapport in bij de afdeling handhaving van het departement omgeving, overhandigt het ter goedkeuring aan de VMM, de afdeling GOP - directie omgevingsprojecten en ter informatie aan de provincie en de gemeente. Dit rapport omvat minstens:
  1. Een gedetailleerd overzicht van de gebruikte hoeveelheden dichloormethaan tot en met 2017 en maatregelen om deze hoeveelheden te optimaliseren.
  2. Voorstellen van aanpassingen aan de installaties om de geleide en niet-geleide emissies nog verder terug te dringen zodat deze steeds onder de EGW volgens Vlarem ll liggen, inclusief mogelijke timing van realisatie.
  3. Voorstellen om een goed werkend systeem uit te werken, met de nodige alarmen, zodat er tijdig kan omgeschakeld worden naar een nieuwe actief koolfilter vooraleer de emissiegrenswaarden worden overschreden.

Dit rapport moet opgesteld worden in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.

2. Strikte naleving van de brandweervoorwaarden zoals geformuleerd in het advies van de Hulpverleningszone Noord-Limburg, d.d. 2018-01-18, met referentie 2017/LOPVG/PREVO125/P02-01 .

De beslissing wordt bekendgemaakt gedurende de periode van 7/04/2018  tot 6/05/2018 (11:00). De beslissing ligt ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertigdagen die ingaat:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

 De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00), van 18:00 tot 20:00 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren