Bekendmaking afgifte omgevingsvergunning Weimin Liu

Weimin Liu wonende te Gagelweg 29 te 3900 Overpelt deelt mee dat op 26 november 2018 een omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gagelweg 29 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 105 D45.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket ( www.omgevingsloket.be ) , of
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie, Dienst Omgeving, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (Tel. 011 23 83 44, http://www.limburg.be/ )

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen van Overpelt, Oude Markt 2, 3900 Overpelt

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 2. de volgende referentie: OMV_2018113639;
 3. de redenen waarom u beroep aantekent;
 4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE18 0910 1811 3565 van de provincie Limburg met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018113639” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Contactinformatie

 • Dienst omgeving

  Gemeentehuis

  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:30 (Enkel na afspraak, te maken via 011 80 94 00)
  Alle openingsuren