Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Renovius NV

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat RENOVIUS NV  met als adres EMIEL VLIEBERGHLAAN 4 te 3900 OVERPELT, een aanvraag voor omgevingsvergunning heeft ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Dossiernr

2017003961

Bevoegde Overheid

Deputatie

Ligging

Emiel Vlieberrghlaan 4 te Overpelt

Percelen

E0102/00C154, E0102/00W157, E0102/00Z122

Voorwerp

Hernieuwen vergunning en uitbreiding van bestaande inricihting – Hernieuwen vergunning Optimo-project en uitbreiding met inzameling keukenafval.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 22/11/2017 tot 21/12/2017 (11:00), digitaal ter inzage op de dienst omgeving van de gemeente.

Gedurende die periode kunnen bezwaren, opmerkingen of standpunten over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, zijnde schriftelijk, mondeling aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen omgevingsambtenaar of digitaal via www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.